Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji/kongresu/szkolenia jest „CARTIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (90-553), ul. Kopernika 72 lok. 173, KRS:0000266703, NIP: 7262549475, kontakt: biuro@cartis.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy – rejestracji i udziału Uczestnika w konferencji. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 4. Dane będą przetwarzane w celu:
  a. realizacji umowy z Uczestnikiem konferencji/ w tym wystawienia imiennego certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne przez właściwe organy samorządowe lekarzy, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;
  b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - aż do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą być powierzone do przetwarzania:
  a. podmiotom, na których zlecenie działa Administrator,
  b. właściwym organy samorządowym lekarzy lub pielęgniarek i położnych,
 6. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Uczestnik ma prawo:
  a. dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie stosownego żądania do Administratora;
  b. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  c. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego.
 9. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).