Nota prawna

NOTA PRAWNA

(WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU/REGULAMIN SERWISU)

 1. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu jest„CARTIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (90-553), ul. Kopernika 72 lok. 173, KRS 0000266703, NIP: 7262549475, kontakt: biuro@cartis.pl
 2. Dostęp do Serwisu i korzystanie z tego Serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Serwis ten przygotowany został jako Serwis dla odbiorców w Polsce.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie dostępowe – jedynymi koniecznymi elementami jest:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 1. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w Serwisie, materiałów i informacji, może być ograniczony w całości/w części tylko dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Użytkownik składający oświadczenie dotyczące uprawnień do korzystania z Serwisu, warunkujące uzyskanie dostępu do materiałów w nim zawartych, ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i zupełność złożonych przez siebie oświadczeń.
 2. Informujemy, że prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym Serwisie przysługują wyłącznie ich autorom. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego o ile nie stanowi to naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 3. Informujemy, że wszelkie zamieszczone w niniejszym Serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną, uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.
 4. Informujemy, że leki lub produkty wymienione w niniejszym Serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. Dokumenty i informacje dotyczące produktów leczniczych nie ograniczają ani nie wyłączają jakkolwiek niezależności specjalistów opieki zdrowotnej w zakresie podejmowanych przez nich decyzji. Dokumenty i informacje dotyczące produktów leczniczych nie mogą stanowić alternatywy dla konsultacji pacjenta ze specjalistą opieki zdrowotnej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą. W celu uzyskania porady na konkretny problem powinien pacjent skontaktować się ze specjalistami opieki zdrowotnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym Serwisie może się odbywać jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego leku – jeśli jest on dostępny bez recepty.
 5. Informujemy, że żadna informacja zamieszczona w niniejszym Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez nas jako poufne. Informujemy także, że ich przekazanie powoduje, że nabywamy nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, wynalazki, plany oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać przez nas wykorzystane bez ograniczeń, w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji i marketingu.
 6. Informujemy, że Serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji objęte są odrębną ochroną i nie zostały przez nas przygotowane. Niniejszy Serwis został opracowany na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób w Serwisie treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne, wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego, o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 8. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w Serwisie, jednak nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji do treści zamieszczonych w Serwisie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa korzystania z Serwisu ani za jej zawartość.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu i świadczonych za jego pomocą usług można zgłaszać na adres mailowy podany powyżej lub listownie na adres siedziby usługodawcy podany powyżej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji lub wskazania użytkownika.