Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

„CARTIS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (90-553), ul. Kopernika 72 lok. 173, KRS 0000266703, NIP: 7262549475, kontakt: biuro@cartis.pl - wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką” i informuje, iż jest administratorem danych osobowych gromadzonych dzięki wykorzystaniu m.in. narzędzi analitycznych monitorujących sposób korzystania z serwisu przez Użytkownika – dalej „Administrator”

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową zdaniemeksperta.com.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Serwisem”.

§ 3

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożlwiających transfer danych osobowych do tego państwa trzeciego, Administrator podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę opartą o standardowe klauzule umowne (moduł drugi klauzul: Przekazywanie przez administratora podmiotowi przetwarzającemu) przyjęte decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

§ 5

Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. podmioty zajmujące się hostingiem danych,
b. dostawcy narzędzi służących m.in. do analityki lub profilowania,
c. zleceniodawca usług będących przedmiotem działań Administratora.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie stosownego żądania odpowiednio do Administratora.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu lub profilowania.

§ 7

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach:
a. realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu (np. newsletter, formularz kontaktowy), w tym rejestracją do serwisu i prowadzeniem konta Użytkownika oraz uzyskaniem dostępu do treści umieszczanych w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym analitycznych i statystycznych do celów badania satysfakcji Klienta, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - aż do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.

§ 8

 1. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

§ 9

 1. Administrator wykorzystuje tzw. „cookies” (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał,
  b. obsługi liczników odwiedzin,
  c. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownikom wskazuje się także, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 11

 1. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.
 2. Użytkowników informuje się, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 12

 1. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Administratorem w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail Administratora wskazany powyżej.
 3. Polityka znajduje się na stronie zdaniemeksperta.com.pl oraz w siedzibie Administratora.