Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencji

Alergologia – spojrzenie w przyszłość
odbywającej się w dniach 24-25 listopada 2023 r.

Organizator logistyczny:

Cartis Group sp. z o.o., 90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173, NIP: 726-254-94-75

 

Miejsce (Centrum Konferencyjne):

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Forma: stacjonarnie

Strona konferencji: www.konf-alergologiczna.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji ALERGOLOGIA - SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆobsługiwanej przez Cartis Group sp. z o.o., 90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173, NIP:  726-254-94-75,  adres e-mail: biuro@cartis.pl

1. Konferencja odbędą się w dniach 24-25 listopada 2023 r.
Uczestnictwo będzie możliwe po wcześniejszym dokonaniu rejestracji na stronie:
 www.konf-alergologiczna.pl
2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony organizatora jest: Marta Gała,
adres e-mail: marta.gala@cartis.pl telefon kontaktowy: 601985557

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydarzenie adresowane jest do: lekarzy specjalistów z zakresu pediatriij, lekarzy alergologów, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
2. Oficjalny serwis internetowy znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.konf-alergologiczna.pl
3. W ramach Konferencji odbędą wykłady – określone w programie dostępnym na stronie www.konf-alergologiczna.pl
4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie internetowej Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585).
Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Konferencja ma charakter zamknięty.
7. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w konferencji jest:

1. Wniesienie opłaty rejestracyjnej w wys. 250 pln na poniższe konto:

Cartis Group sp. z o.o.
90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173
12 1090 2705 0000 0001 0689 6254

Tytuł przelewu: Opłata konferencyjna HAE – imię i nazwisko uczestnika

Opłata powinna zostać wniesiona przed konferencją, nie później niż do 20 listopada 2023 r.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on line

3. Koszt anulacji rezerwacji do 14 dni przed konferencją wynosi 50% opłaty rejestracyjnej,
Koszt anulacji rezerwacji między 14 dniem a rozpoczęciem konferencji wynosi 100% opłaty rejestracyjnej

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędą się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.konf-alergologiczna.pl
5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej
www.konf-alergologiczna.pl